Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Kynologenclub Assen en omstreken verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Algemeen:

Indien u lid wordt of bent van KC Assen en omstreken, geen lid bent, maar inschrijft voor een door KC Assen en omstreken georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan KC Assen en omstreken of een derde partij waarmee KC Assen en omstreken een verwerkersovereenkomst heeft verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u de privacyverklaring goed door te lezen.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
KC Assen en omstreken
Hoornsediep 94
9725HN Groningen
KvK nummer 40045402
Secretaris; secretaris@kc-assen.nl,
Ledenadministratie; ledenadministratie@kc-assen.nl
Voorzitter; voorzitter@kc-assen.nl
Website; www.kc-assen.nl

2 Welke gegevens verwerkt KC Assen en omstreken?

In het kader van de, onder artikel ‘Algemeen’ benoemde punten worden de volgende persoonsgegevens door KC Assen en omstreken verwerkt:
 voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 adresgegevens eventueel postadres
 telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer
 naam, ras, geboortedatum en geslacht van de hond
 uitslagen van uw hond(en) op examens ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door KC Assen en omstreken georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website

3 Met welk doel verwerkt KC Assen en omstreken deze persoonsgegevens?

KC Assen en omstreken verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie
 uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van KC Assen en omstreken
 uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor cursussen, evenementen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen
 uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar ervaringen met KC Assen en omstreken en u te informeren over de ontwikkelingen van de  KC Assen en omstreken
 KC Assen en omstreken gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van  KC Assen en omstreken

4 Bewaartermijnen

KC Assen en omstreken verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit KC Assen en omstreken volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft KC Assen en omstreken passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 Indien KC Assen en omstreken voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft KC Assen en omstreken als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

KC Assen en omstreken verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
 per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van  KC Assen en omstreken aan de koepelorganisatie, waarbij KC Assen en omstreken is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam
 na agilitywedstrijden georganiseerd door KC Assen en omstreken worden uitslagen en gegevens van ingeschreven honden incl. naamgegevens van eigenaar gedeeld met de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam zodat tussen Raad van Beheer en KC Assen en omstreken een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel Raad van Beheer als KC Assen en omstreken verwerkt worden
 maximaal zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van  KC Assen en omstreken aan de drukker van het KC Assen en omstreken clubblad die zorg draagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van KC Assen en omstreken. (Huidige drukker: Reestmond)
 maximaal vier keer per kalenderjaar de NAW-gegevens inclusief IBAN aan het administratiekantoor waarbij KC Assen en omstreken haar boekhouding heeft ondergebracht, te weten ‘Service bureau verenigingen Nederland’ te Duiven.

7 Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten

 via ledenadministratie@kc-assen.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  KC Assen en omstreken zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@kc-assen.nl
 indien u klachten heeft over de wijze waarop KC Assen en omstreken uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur via voorzitter@kc-assen.nl. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

8 Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling.

9 Wijzigingen

Deze privacyverklaring voor KC Assen en omstreken is vastgesteld op 20 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.kc-assen.nl